Federal Gelir Vergisi baremlerinin son hali nedir?

LLC:

Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta LLC’lerin nasıl vergilendirilmeyi seçtikleridir. Örneğin bir partnership S Corp tarzında listelenerek S Corp’ların vergilendirilme sistemine göre vergilerini beyan edebilir. Aşağıdaki açıklamalar LLC’lerin single-member veya multi-member şeklinde örgütlenmiş yapıları hakkında olacaktır. Şimdi LLC’ler ile ilgili en önemli nokta LLC’lerin ortak/ortaklarından ayrı vergilendirilmemeleri. LLC’ler yapıları gereği pass-through bir yapıya sahiptir. Yani LLC’ler tüzel kişiliği üzerinden bir federal gelir vergisine tabi değildir. Bu demek oluyor ki Single-member LLC’de şirketin tek sahibi şirketten elde ettiği gelirlerini vergi baremlerine uygun bir şekilde beyan edecektir. LLC için ayrı şahsi olarak ayrı bir vergilendirme söz konusu değildir. Bu kural hem single-member’lar hem de multi-member’lar açısından geçerlidir. Sonuç olarak LLC üzerinden yapılan tüm gelir ve giderler kişisel hesaptan yapılmış gibi muamele görür.


LLC ve S Corp’lar gelir vergilerini bireysel vergi oranları üzerinden beyan etmek durumundadır. Aşağıda, vergi hesaplamasının nasıl yapılacağını detaylıca barem ile birlikte açıklanacaktır. Fakat bundan önce Corporation’lar açısından durumun nasıl olduğuna bakmamız gerekir.

INC:

Bildiğiniz üzere INC yapısı bizdeki anonim şirket yapısına benzemektedir ve her yeni kurulan INC Öncelikle C Corp olarak kurulur. Daha sonradan şirketin nevini değiştirmek mümkündür. Burada 2 tür ıncorporation olduğu için bunları ayrı ayrı incelemek daha doğru olacaktır.

S Corp: Bu şirket tipinin gelir vergisinin değerlendirmesi yukarıdaki LLC’ler için yaptığımız değerlendirmenin birebir aynısıdır. Yine tüzel kişilik üzerinde bir gelir vergisi doğmamakta olup bu vergi ortaklar üzerinde yükümlülük doğurmaktadır. Pass-through prensibi burada da geçerlidir.

C Corp: Vergilendirmenin farklılık gösterdiği şirket türü C Corp’tur. C Corp’ta işler biraz değişmektedir çünkü LLC ve S Corp'lar için geçerli olan pass-through prensibi burada uygulama alanı bulmayacaktır. Yani bu demek oluyor ki bu şirket türünde şirketin tüzel kişiliği üzerinden bir kurumsal gelir vergisi (%21) her hâlükarda ödenecek olup şirketin kâr elde edip bu ettiği kârları da hissedarlara dağıttığı olasılıkta hissedarlar şirketten elde ettikleri gelirlerini de ayrıca kişisel gelir vergisi başlığı altında beyan etmeleri gerekmektedir. Yani daha yalın anlatacak olursak burada bir çifte vergilendirme mevzu bahistir. Bu çifte vergilendirme yalnızca ama yalnızca finansal yıl içerisinde geçtiğimiz döneme ait olan kâr paylarının dağıtılması durumunda ortaya çıkmaktadır. Yani eğer C Corp elde ettiği kârları hissedarlara dağıtmazsa sadece şirketin tüzel kişiliği üzerinde doğan kurumsal gelir vergisi ödenecektir. Kârların dağıtıldığı olasılıkta ise bu paylara uygulanacak gelir vergisi yine kişisel gelir vergisi olacaktır.

Neticeten S Corp’lar LLC’ler gibi vergilendirilirken C Corp'lar ise çifte vergilendirilerek daha fazla vergi ödemektedir.

Gelir vergisi baremleri ve nasıl hesaplanacağı (2024 nisan vergi beyanına temel olacak oranlar):

Vergi Oranı
Total Bireysel Vergilendirilebilir gelir
10%
$0 - $11,000
12%
$11,001 - $44,725
22%
$44,726 - $95,375
24%
$95,376 - $182,100
32%
$182,101 - $231,250
35%
$231,251 - $578,125
37%
$578,126+

Yukarıda görmüş olduğunuz tablo bekar ve tek başına gelir vergisi beyanında bulunacak kişiler geçerlidir. En güncel oranlardır.

Sizlere somut olarak hesaplamanın nasıl yapıldığını göstermek için bir örnek üzerinden gidelim. Örneğin gelirlerden giderleri çıkardıktan sonra vergilendirilebilir gelirimiz 20.000$ olsun. Bu tutar üzerinden baktığımızda 20.000$ ilk iki bareme takılmaktadır.
- 0$- 11.000$ baremi üzerinden %10
- 11.001$ - 44.725$ baremi üzerinden de %12
Yani 2 farklı vergi oranı üzerinden hesaplamaya gidilecek. İlk 11.000$ üzerinden %10, ardından 11.000$’ı aşan her bir dolar için de %12.


Denklemimiz şu şekilde olmaktadır:

Toplam vergi= (%10 x 11.000$) + (%12 x [20.000$- 11.000$])
Toplam vergi = 1.100$ + 1.080$ = 2.180$ toplam gelir vergisi ödenecektir.

Bu oranlar 2023 yılı içindir*